എരഞ്ഞോളിയും ജര്‍മനിയും

കേരളം കാണാന്‍ വന്ന സായിപ്പ്‌ എരഞ്ഞോളി വാട്ടര്‍ ബ്രിഡ്ജ്  കണ്ടിട്ടാണോ  ജര്‍മനിയില്‍ പോയി  വാട്ടര്‍ ബ്രിഡ്ജ്  ഉണ്ടാക്കിയത്  എന്നാണ് ടിന്റുവിന്റെ സംശയം .....

1 comments:

ടിന്റുമോന്‍ said...

കേരളം കാണാന്‍ വന്ന സായിപ്പ്‌ എരഞ്ഞോളി വാട്ടര്‍ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടിട്ടാണോ ജര്‍മനിയില്‍ പോയി വാട്ടര്‍ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ടിന്റുവിന്റെ സംശയം .....

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews

 

ടിന്റുവിന്റെ ലോകം Design by ടിന്റുമോന്‍ © 2011